Türkiye’deki Zeytinyağı Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri?

T ü r k i y e d e k i Z e y t i n y a ğ ı F i y a t l a r ı n d a k i A r t ı ş ı n N e d e n l e r i ?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Türkiye, zeytinyağı üretiminde önemli bir oyuncu olup, bu sektördeki gelişmeler yerel ekonomiyi etkileyebilir. Ancak son yıllarda Türkiye’deki zeytinyağı fiyatlarında artış gözlemlenmiştir. Zeytinyağı fiyatlarındaki artışın arkasındaki temel faktörleri anlamak, tüketicilere ve sektör paydaşlarına daha bütünlük kazandırabilir.

zeytinyağı fiyatları

1. İklim Değişiklikleri ve Üretim Miktarındaki Dalgalanmalar

İklim değişiklikleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan üretim miktarındaki dalgalanmalar, zeytinyağı fiyatları üzerinde belirgin bir etki yaratmaktadır. Artan sıcaklık, kuraklık, aşırı yağışlar ve diğer meteorolojik olaylar zeytin ağaçlarını olumsuz yönde etkileyerek verimliliklerini azaltmaktadır. Bu durum, zeytin üretiminde dalgalanmalara ve azalan ürün miktarlarına yol açmaktadır. Düşen üretim miktarları, talep ile arz arasındaki dengeyi bozarak zeytinyağı fiyatlarını artırmaktadır. Bu nedenle, iklim değişikliklerinin zeytinyağı endüstrisindeki üretim süreçlerine olan etkisi, sektördeki paydaşlar arasında sürdürülebilirlik önlemleri ve adaptasyon stratejileri üzerinde daha fazla vurgu yapılmasını gerektirmektedir.

zeytinyağı fiyat 2023

2. Tarım Politikalarındaki Değişikliklerin Zeytinyağı Fiyatlarına Etkisi

Türkiye, dünya genelinde önemli bir zeytinyağı üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Tarım politikalarındaki değişikliklerin Türkiye’deki zeytinyağı sektörü üzerindeki etkileri çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Öncelikle, tarım teşviklerindeki artışlar Türk zeytin üreticilerini destekleyerek üretim miktarını olumlu bir şekilde etkileyebilir. Bu durum, zeytinyağı arzının artmasına ve dolayısıyla fiyatların düşmesine neden olabilir. Ancak, politika değişiklikleri aynı zamanda tarım desteklerindeki azalmalar veya ithalat sınırlamaları şeklinde olabilir. Bu durum, yerel üreticileri korumaya yönelik bir politika olsa da kısa vadede zeytinyağı fiyatlarını artırabilir.

Türkiye’deki tarım politikalarındaki değişikliklerin zeytinyağı fiyatlarına etkisi, aynı zamanda uluslararası pazarlarda rekabet avantajlarıyla da bağlantılıdır. Türk zeytinyağı, dünya genelinde kalitesi ve çeşitliliği ile bilinmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’nin tarım politikalarındaki değişiklikler, ülkenin zeytinyağı ihracatının rekabet gücünü etkileyebilir.

Sonuç olarak, Türkiye’deki tarım politikalarındaki değişikliklerin zeytinyağı fiyatlarına etkisi karmaşık bir dinamiktir ve hem yerel üreticiler hem de uluslararası pazarlar üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Bu nedenle, Türkiye’nin zeytinyağı sektöründeki paydaşlar, tarım politikalarındaki herhangi bir değişikliği yakından takip etmelidir.

Türkiye'deki Zeytinyağı Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri?

3. Döviz Kuru Dalgalanmalarının Zeytinyağı Fiyatındaki Rolü

Döviz kuru dalgalanmaları, Türkiye’deki zeytinyağı fiyatlarını belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye, zeytinyağı üretiminde önemli bir oyuncu olmasına rağmen, büyük ölçüde dış pazarlara bağımlıdır. Zeytinyağı ihracatının büyük bir kısmı döviz cinsinden gerçekleşir. Bu nedenle, Türk lirasının değerindeki dalgalanmalar, zeytinyağı üreticileri ve ihracatçıları için önemli bir belirleyici haline gelir. Eğer Türk lirası değer kaybederse, zeytinyağı ihracatçıları için gelir artabilir, ancak yerel tüketiciler için ithal girdi maliyetleri yükselir. Tam tersi durumda, Türk lirasının değer kazanması, ihracatçılar için zorluklar doğurabilir ancak yerel tüketiciler için maliyetleri düşürebilir. Döviz kuru dalgalanmaları, Türkiye’deki zeytinyağı sektöründe fiyatların belirlenmesinde karmaşıklığı artırarak, sektördeki paydaşlar için dikkatle takip edilmesi gereken bir faktördür.

Türkiye'deki Zeytinyağı Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri?

4. Talep ve Arz Dengesi: Küresel Eğilimler

Zeytinyağı talebi dünya genelinde artarken, bu talebi karşılamak için arzın kısıtlı olması fiyatları yükseltebilir. Özellikle, kaliteli zeytinyağının sınırlı bir kaynağa sahip olması ve bazı üretici ülkelerde üretim miktarlarının düşmesi, talep artışının fiyatları daha da yükseltmesine neden olabilir [4].

5. Zeytinyağı Üretimi Maliyetlerinde Artış

Türkiye’deki zeytinyağı üretimi maliyetlerindeki artışın temel nedenleri çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Bu faktörler, tarımsal üretim sürecinden ekonomik koşullara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabilir. İşte bu artışın temel nedenlerinden bazıları:

 1. Hammadde Maliyetleri: Zeytinyağı üretiminde ana hammade olan zeytinin maliyeti, tarım girdilerindeki artışlar, sulama maliyetleri ve gübre fiyatları gibi faktörlere bağlı olarak artabilir.
 2. Enerji Maliyetleri: Zeytinyağı üretim süreci, zeytinin toplanması, preslenmesi ve işlenmesi gibi aşamalarda enerji yoğundur. Enerji maliyetlerindeki artışlar, üretim maliyetlerini etkileyebilir.
 3. İklim Değişiklikleri: İklim değişiklikleri, zeytin ağaçlarının verimini ve sağlığını etkileyerek üretim miktarını azaltabilir. Bu durum, zeytinyağı üreticilerine ek tedbirler almayı gerektirebilir, bu da maliyetleri artırabilir.
 4. İşçilik Maliyetleri: Zeytinyağı üretiminde meyve toplama, işleme ve paketleme gibi aşamalarda yoğun işgücü kullanılmaktadır. İşçilik maliyetlerindeki artışlar, toplam üretim maliyetlerini yükseltebilir.
 5. Tarım Teknolojisi Yatırımları: Verimliliği artırmak ve kaliteyi güvence altına almak amacıyla modern tarım teknolojilerine yatırım yapmak, başlangıçta yüksek maliyetlere neden olabilir. Ancak uzun vadede daha sürdürülebilir bir üretim sağlayabilir.
 6. Döviz Kuru Dalgalanmaları: Türkiye’nin zeytinyağı büyük ölçüde ihracata yönelik bir sektör olduğu için döviz kuru dalgalanmaları, ithal edilen girdi maliyetlerini etkileyebilir ve üretim maliyetlerini artırabilir.
 7. Pestisit ve Gübre Fiyatları: Tarım kimyasalları olan pestisitler ve gübrelerin fiyatlarındaki artışlar, zeytinyağı üreticilerinin üretim maliyetlerini yükseltebilir.

Bu faktörler, Türkiye’deki zeytinyağı üretimi maliyetlerindeki artışın temel nedenlerini oluşturur ve sektördeki paydaşlar için ekonomik zorluklar doğurabilir.

Kaynaklar:

 1. Türkoğlu, H., Karslı, B., & Kaya, A. (2018). The impact of climate change on olive and olive oil production in the Mediterranean region. Climate, 6(3), 59.
 2. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Açıklamaları”, Erişim: https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/7757/Tarim-ve-Orman-Bakani-Bekir-Pakdemirli-nin-Aciklamalari
 3. İnternational Monetary Fund (IMF), “Exchange Rates and Food Prices”, Erişim: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/06/roache.htm
 4. International Olive Council, “World Olive Oil Figures”, Erişim: https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/economic-affairs-promotion-unit-market-news-information/world-olive-oil-figures/
 5. Yılmaz, E., Özdoğan, Y., & Aydın, A. (2012). A comprehensive study on quality properties of edible oils. Food and Bioprocess Technology, 5(8), 2967-2977.